ตู้สาขาโทรศัพท์ ที่เข้ากับการสื่อสาร “ยุคดิจิตอล” (Digital Communication) อย่างแท้จริง เริ่มต้นผู้ใช้งานตั้งแต่ 100 เลขหมายภายในและรองรับการขยายสูงสุด 2,400 เลขหมายภายใน